Skip Navigation Links
Trang chủ  
  Tin tức - Sự kiện 
  Chi tiết tin tức 
Tin tức - Sự kiện

Giúp cộng đồng trong tiến trình thực hiện Luật Lâm nghiệp

Có thể nói, tham vấn cộng đồng là một công cụ giúp tìm hiểu thông tin và đánh giá tác động của tiến trình VPA/FLEGT đối với cộng đồng. Đồng thời, thông qua các kết quả tham vấn là cơ sở giúp thiết kế các chương trình nâng cao năng lực, nhận thức và xác định hệ thống các giải pháp cho vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện VPA/FLEGT tại các địa phương bằng chính năng lực và đóng góp của cộng đồng.